Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

ΔΗΜΟΣ ΦΗΡΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων με ζώα είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της Σαντορίνης, δεδομένης και της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους της, γνωρίζει δε ακόμη και σήμερα αξιόλογη ανάπτυξη, ιδίως λόγω της επιθυμίας των επισκεπτών του νησιού να βιώσουν τον παραδοσιακό αυτόν τρόπο διάβασης των γραφικών γκρεμνών της καλντέρας. Ο Δήμος Θήρας οφείλει να μεριμνά για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διακίνησης επιβατών, για την ορθολογική ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους της περιφέρειάς του, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και για την διασφάλιση ανεκτών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των επιβατηγών ζώων. Ο παρών κανονισμός θεσπίζεται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και τελεί υπό την διαρκή βελτίωσή του με την συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων του Δήμου Θήρας.

Α. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΖΩΟΥ


Άρθρο 1

Επιβατηγά ζώα κατά την έννοια του παρόντος αποτελούν τα άλογα, οι όνοι και οι ημίονοι.


Άρθρο 2

1. Κάθε επιβατηγό ζώο, το οποίο μισθώνεται για την μεταφορά επιβατών (αγοραίο), χρήζει άδειας κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από υπάλληλο του Δήμου Θήρας, τον οποίο ορίζει ο Δήμαρχος Θήρας, σε όποιον το κατέχει με σκοπό την εκμετάλλευσή του ως αγοραίου επιβατηγού οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του κατόχου του ζώου και αναγράφει τον αριθμό μητρώου του ζώου, το έτος και τον μήνα γέννησης του ζώου, καθώς και ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και αριθμό φορολογικού μητρώου του κατόχου και του κυρίου του. Στην άδεια επικολλάται φωτογραφία του κατόχου.
2. Για κάθε ζώο, το οποίο αδειοδοτείται, τηρείται από ειδική υπηρεσία του Δήμου, την οποία ορίζει ο Δήμαρχος, ειδικός φάκελος.


Άρθρο 3

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας αγοραίου επιβατηγού ζώου αποτελούν σωρευτικά οι εξής:
α) Το ζώο πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 3ο έτος της ηλικίας του.
β) Το ζώο πρέπει να είναι κατάλληλο από άποψη υγείας για την χρήση που προορίζεται, τόσο για το ίδιο όσο και για τους επιβάτες.
γ) Ο κάτοχος του ζώου και φορέας της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του.


Άρθρο 4

Η χρήση του ζώου ως αγοραίου επιβατηγού χωρίς την προβλεπόμενη από τον παρόντα άδεια κυκλοφορίας απαγορεύεται. Οι παραβάτες αυτής της διάταξης ημιονηγοί, κάτοχοι και κύριοι του ζώου, τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 300,- για κάθε παράβαση.


Άρθρο 5

1. Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού ζώου, υποβάλλει στον Δήμο Θήρας σχετική αίτηση και προσκομίζει
a. δύο πρόσφατες φωτογραφίες του,
b. αποδεικτικά της ταυτότητάς του και της ταυτότητας του κυρίου (αν δεν είναι ο ίδιος κύριος του ζώου),
c. αποδεικτικά έγγραφα της επαγγελματικής του ιδιότητας ως εκμισθωτή επιβατηγού ζώου και της νόμιμης άσκησής του (π.χ. δήλωση έναρξης επιτηδεύματος),
d. κτηνιατρικό πιστοποιητικό της ηλικίας του ζώου,
e. κτηνιατρικό πιστοποιητικό καταλληλότητας του ζώου για την χρήση που το προορίζει, τόσο για το ίδιο το ζώο όσο και για τους μελλοντικούς επιβάτες του,
f. αποδεικτικά έγγραφα της νόμιμης κατοχής του ζώου και του δικαιώματός του να το χρησιμοποιεί ως αγοραίο επιβατηγό όχημα,
g. δήλωση του τόπου εγκατάστασης και στάβλισης του ζώου.
2. Η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση σε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος εξετάζει την συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και προχωρεί στην έκδοση της άδειας, ή, αναλόγως, ζητεί πρόσθετα δικαιολογητικά ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση.


Β. ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΙΟΝΗΓΟΥ


Άρθρο 6

Κάθε ημιονηγός αγοραίου επιβατηγού ζώου υποχρεούται να φέρει άδεια ικανότητας ημιονηγού, η οποία χορηγείται με διάρκεια ενός έτους από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου Θήρας, το οποίο ορίζει ο Δήμαρχος. Στην άδεια αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και η κατοικία του κατόχου, επικολλάται δε φωτογραφία του.


Άρθρο 7

Για να χορηγηθεί άδεια ικανότητας ημιονηγού, ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
α) να έχει συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του και
β) να είναι σωματικά και ψυχικά σε θέση να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα.


Άρθρο 8

Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει άδεια ικανότητας ημιονηγού, υποβάλλει στον Δήμο Θήρας σχετική αίτηση και προσκομίζει
α) δύο πρόσφατες φωτογραφίες του,
β) αποδεικτικά έγγραφα της ταυτότητάς του και
γ) ιατρικό πιστοποιητικό σχετικά με την ικανότητά του να ασκήσει την δραστηριότητα του ημιονηγού.


Άρθρο 9

Όποιος ασκεί την δραστηριότητα του ημιονηγού χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ικανότητας, καθώς και όποιος απασχολεί ως ημιονηγό άτομο στερούμενο άδειας ικανότητας ημιονηγού, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους € 300,-.


Γ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΖΩΩΝ


Άρθρο 10

1. Στην οπλή κάθε ζώου που αδειοδοτείται σημαδεύεται ο αριθμός κυκλοφορίας του.
2. Κάθε ζώο που αδειοδοτείται υποβάλλεται το αργότερο ανά εξάμηνο σε κτηνιατρική επιθεώρηση, προκειμένου να ελεγχθεί η ικανότητα και καταλληλότητά του για την χρήση, για την οποία είναι προορισμένο. Ο αρμόδιος κτηνίατρος εκδίδει πιστοποιητικό καταλληλότητας επί τη βάσει εντύπου, το οποίο συντάσσεται από τον Δήμο Θήρας.
3. Απαγορεύεται η κυκλοφορία αγοραίου επιβατηγού ζώου, εάν έχει παρέλθει εξάμηνο από την τελευταία κτηνιατρική επιθεώρηση και δεν έχει εφοδιαστεί με νέο πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 200,- για κάθε παράβαση.


Άρθρο 11

1. Ο κάτοχος κάθε ζώου που αδειοδοτείται υποχρεούται να γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την ενδεχόμενη αλλαγή του τόπου εγκατάστασης και στάβλισής του και του σταθμού εργασίας του, καθώς και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των αρμόδιων ελεγκτών που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να επιθεωρούν την καταλληλότητά τους και την τήρηση των όρων υγιεινής και συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, οι οποίοι θα οριστούν με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των εκάστοτε επιστημονικών δεδομένων ή κοινωνικών αναγκών.
2. Για κάθε παράβαση των όρων στάβλισης και υγιεινής και συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ζώων, ο κάτοχος του ζώου τιμωρείται με πρόστιμο ύψους € 200,-. Εάν βεβαιωθούν τρεις τέτοιες παραβάσεις σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ο παραβάτης τιμωρείται με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του ζώου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παραβάτη και νέας υποτροπής του, μπορεί να αφαιρεθεί οριστικά η άδεια κυκλοφορίας του ζώου. Η άδεια επαναχορηγείται μόνον εάν τα αρμόδια όργανα ελέγχου πιστοποιήσουν την συμμόρφωση του κατόχου προς τις σχετικές διατάξεις.


Άρθρο 12

1. Ο κάτοχος κάθε ζώου υποχρεούται να μεριμνά πάραυτα για τον καθαρισμό των οδών και των εν γένει κοινόχρηστων χώρων από τα περιττώματα του ζώου του, για την αποφυγή των οσμών που προέρχονται από αυτό και για την διατήρηση της υγιεινής στους παραπάνω χώρους, στον βαθμό που διακινδυνεύεται από την παρουσία του εκάστοτε ζώου.
2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ο κάτοχος του ρυπογόνου ζώου και ο ημιονηγός τιμωρείται με πρόστιμο ύψους € 200,-. Εάν βεβαιωθούν τρεις τέτοιες παραβάσεις σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ο παραβάτης κάτοχος τιμωρείται με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του ρυπογόνου ζώου και ο ημιονηγός με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας ικανότητας ημιονηγού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ημιονηγού και νέας υποτροπής του, αφαιρείται η άδεια ικανότητας ημιονηγού για έξι μήνες. Κατά την διάρκεια που ισχύει η προηγούμενη ποινή δεν μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια ικανότητας ημιονηγού, αν έχει λήξει η παλαιά.


Άρθρο 13

1. Ο κάτοχος κάθε ζώου πρέπει για κάθε αγοραίο επιβατηγό ζώο του να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια αστικής ευθύνης από ατυχήματα κατά την διάρκεια της διαμετακόμισης, η οποία να καλύπτει τόσο τις τυχόν υλικές ζημίες που θα προκληθούν και τα έξοδα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης απεριορίστως, όσο και τις ευθύνες από πρόκληση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μέχρι τουλάχιστον του ποσού των € 1.000.000,-. Η κυκλοφορία ζώου ως αγοραίου επιβατηγού χωρίς την προαναφερόμενη ασφάλιση απαγορεύεται.
2. Οι παραβάτες κάτοχοι και ημιονηγοί των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 200,- για κάθε παράβαση.


Άρθρο 14

1. Τα αγοραία επιβατηγά ζώα ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές τόσο κατά την περιήγησή τους με επιβάτες, όσο και κατά την μεταφορά τους προς και από τους στάβλους τους. Η διαδρομές αυτές προσδιορίζονται με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών συνθηκών.
2. Οι κάτοχοι και ημιονηγοί των ζώων που παρεκκλίνουν από τις διαδρομές αυτές, τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 200,- για κάθε παράβαση.


Άρθρο 15

1. Κάθε ημιονηγός δύναται να έχει την ευθύνη μέχρι 6 ζώων κατ’ ανώτατο όριο στον σταθμό εργασίας του και μέχρι 3 ζώων κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε διαδρομή μεταφοράς επιβατών, συμπεριλαμβανομένου και του ζώου, στο οποίο ενδεχομένως επιβαίνει ο ίδιος. Η διακίνηση των ζώων χωρίς συνοδεία ημιονηγού απαγορεύεται.
2. Οι παραβάτες κάτοχοι και ημιονηγοί των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 300,- για κάθε παράβαση.

Άρθρο 16

1. Οι ημιονηγοί αγοραίων επιβατηγών ζώων υποχρεούνται να φέρουν πάντοτε τις άδειες κυκλοφορίας και τα ισχύοντα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης των ζώων, την ευθύνη των οποίων έχουν, καθώς και την άδεια ικανότητάς τους ως ημιονηγών. Τα έγγραφα αυτά υποχρεούνται να τα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια όργανα. Όποιος ημιονηγός δεν φέρει ή δεν επιδεικνύει τα έγγραφα αυτά που του ζητούνται, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους € 60,- για κάθε παράβαση.
2. Οι ημιονηγοί αγοραίων επιβατηγών ζώων υποχρεούνται να έχουν την αμφίεση και να τηρούν τα πρότυπα υγιεινής, που θα καθορίσει ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι παραβάτες των διατάξεων αυτών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 60 για κάθε παράβαση.


Άρθρο 17

1. Κάθε ζώο πρέπει να διαθέτει σκιερό μέρος αναμονής και πρόσβαση σε νερό καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, να είναι δεμένο με τρόπον ώστε να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, να διαθέτει περιλαίμιο σε καλή κατάσταση, να απολαμβάνει σωστής συντήρησης των οπλών του (εξωνυχισμό), να υποβάλλεται σε πρόγραμμα υγιεινής (αντιπαρασιτισμό κλπ) και να έχει επαρκή ενσταβλισμό για κάθε εποχή του χρόνου.
2. Στους στάβλους των ζώων πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο το ειδικό εργαλείο για τις οπλές (νύχια), ούτως ώστε αυτές να ελέγχονται καθημερινά.
3. Όταν ένα ζώο επιστρέφει από την εργασία με οποιαδήποτε βλάβη, οφείλει να μη χρησιμοποιηθεί ξανά για εργασία μέχρι την αποκατάστασή της. Τα κουτσά, άρρωστα και πληγωμένα ζώα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για εργασία, μέχρις ότου κριθούν κατάλληλα από αρμόδιο κτηνίατρο.
4. Τα αγοραία επιβατηγά ζώα απαγορεύεται να φορτώνονται με φορτίο βάρους υπερβολικού για το μέγεθος, την ηλικία ή την φυσική κατάστασή τους. Σε καμία περίπτωση το φορτίο δεν δύναται να υπερβαίνει το βάρος των 100 κιλών ή εν πάση περιπτώσει το 1/5 του βάρους του ζώου.
5. Οι φοράδες ως αγοραία επιβατηγά ζώα πρέπει να σταματούν την εργασία από το τέλος του έβδομου μήνα της κύησής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα μετά την κύηση.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κακή μεταχείριση των ζώων, ιδίως όποια αποτελεί παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Οι παραβάτες αυτών των διατάξεων κάτοχοι και ημιονηγοί τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 300,-. Εάν βεβαιωθούν τρεις τέτοιες παραβάσεις σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ο παραβάτης κάτοχος τιμωρείται με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του ζώου και ο παραβάτης ημιονηγός με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας ικανότητας ημιονηγού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παραβάτη κατόχου και νέας υποτροπής του, μπορεί να αφαιρεθεί οριστικά η άδεια κυκλοφορίας του ζώου. Η άδεια επαναχορηγείται μόνον εάν τα αρμόδια όργανα ελέγχου πιστοποιήσουν την συμμόρφωση του κατόχου προς τις σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ημιονηγού και νέας υποτροπής του, αφαιρείται η άδεια ικανότητας ημιονηγού για έξι μήνες. Κατά την διάρκεια που ισχύει η προηγούμενη ποινή δεν μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια ικανότητας ημιονηγού, αν έχει λήξει η παλαιά.


Άρθρο 18

1. Οι εγκαταστάσεις, μέσα στις οποίες κρατούνται τα ζώα, πρέπει να βρίσκονται σε περιοχή απομακρυσμένη από το κέντρο του χωριού ή του οικισμού και να μη προκαλούν ενόχληση (οσμές, έντομα, θόρυβο κλπ) στους περιοίκους. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους πρέπει να ικανοποιούν τις απαραίτητες υγειονομικές απαιτήσεις για τα ζώα. Σε κάθε εγκατάσταση είναι απαραίτητη η ύπαρξη συστήματος περισυλλογής και διάθεσης των περιττωμάτων και των εν γένει λυμάτων, ούτως ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία, να μη προκαλούν ενόχληση σε τρίτους και να μη βλάπτουν το περιβάλλον. Σε κάθε εγκατάσταση είναι απαραίτητη η ύπαρξη απομονωμένου χώρου (κλωβοί ή κτίρια) για κράτηση ασθενούς ή καθ’ υποψίαν ασθενούς ζώου, ο οποίος πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται και απολυμαίνεται με ευκολία. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και τα μέσα μεταφοράς πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση τους. Η καταστροφή των νεκρών ζώων και των μολυσμένων υλικών πρέπει να γίνεται με χρήση υγιεινών μεθόδων. Η μεταχείριση των ζώων πρέπει να είναι κατάλληλη, ώστε να διατηρούνται υγιή. Οι εγκαταστάσεις στάβλισης και εργασίας των ζώων πρέπει να επιτρέπουν σε αυτά να ζουν σε συνθήκες αποδεκτές σύμφωνα με την φύση τους. Τα τρόφιμα που παρέχονται στα ζώα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αφορούν στον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος και καθορίζεται από την σχετική νομοθεσία.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κάτοχοι του ζώου τιμωρούνται αναλόγως σύμφωνα με την παράγραφο 6 του προηγούμενου άρθρου.


Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού βεβαιώνονται από τα αστυνομικά όργανα και από ειδικά εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα του Δήμου Θήρας, τα οποία ορίζονται με απόφαση Δημάρχου. Τα όργανα που βεβαιώνουν τις παραβάσεις επιβάλλουν και τα πρόστιμα που προβλέπονται. Οι κυρώσεις που συνίστανται σε αφαίρεση άδειας επιβάλλονται από τον Δήμαρχο.


Άρθρο 20
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 01.01.2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: